{{msg.text}}

Regulamin promocji
„Kup dwie Mega pizze otrzymasz dwa sosy i dwie Pepsi Gratis”

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Kup dwie Mega pizze otrzymasz dwa sosy i dwie Pepsi Gratis ” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Regulamin”).

 2. Organizatorem promocji „Kup dwie Mega pizze otrzymasz dwa sosy i dwie Pepsi Gratis ” (dalej również: „Promocja”) jest A&J Company s.c. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Obornicka 64, 51-114 Wrocław, (dalej również: „Organizator”).

 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Pizza Station. (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: http://www.pizzastation.pl oraz w placówkach stacjonarnych prowadzonych pod marką Pizza Station, których aktualna lista dostępna jest pod adresem http://www.pizzastation.pl (dalej również: „Sklepy Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.

 4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. W ramach promocji klient kupujący dwie dowolne pizze w rozmiarze MEGA otrzyma dwa dowole sosy do pizzy ( każdy 100 ml) oraz dwie 1 litrowe Pepsi, a łączna cena za dwie mega pizze + dwa sosy + dwie pepsi 1 L nie będzie przekraczała ceny tych dwóch pizz.

 2. Promocja trwa od 01.01.2018, to jest od chwili zamieszczenia informacji o promocji na stronie internetowej www.pizzastation.pl do 31/12/2018.

 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy jeżeli występują.

 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

 5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  a. w przypadku Sklepu Internetowego – dodać do koszyka min. 2 dowolne Mega pizze w standardowych cenach ( nie objętych inną promocją)
  b. w przypadku Sklepów Stacjonarnych – przed zakupem: powołać się na Promocję „
  Kup dwie Mega pizze otrzymasz dwa sosy i dwie Pepsi Gratis ” w celu wydania dwóch dowolnych sosów i dwóch 1 litrowych napoji Pepsi.

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi które obowiązują w Sklepie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.

 2. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@pizzastation.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: A&J Company s.c. ul. Obornicka 64 51-114 Wrocław

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzelona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14-dniowym następuje uznanie reklamacji złożonej przez konsumenta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym przez e-mail).

 5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: https://www.pizzastation.pl/regulaminy- promocji-i-konkursow oraz w Sklepach Stacjonarnych.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.

 4. Klient składając zamówienie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykorzystywania oraz nie przetwarzania danych osobowych Klienta w innych celach niż wskazanych w ust. 4 powyżej.

 6. Klient jest uprawniony w każdym czasie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Stanowi to jednak warunek konieczny do rejestracji konta na stronie internetowej Sprzedawcy.