{{msg.text}}

Regulamin promocji „Mistrzostwa Świata z Pizza Station”

I. Postanowienia wstępne:

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Mistrzostwa Świata z Pizza Station” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę̨ reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również̇: „Regulamin”).

 2. Organizatorem promocji „Mistrzostwa Świata w Pizza Station” (dalej również̇: „Promocja”) jest A&J Company s.c. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Obornicka 64, 51-114 Wrocław, (dalej również̇: „Organizator”).

 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Pizza Station. (dalej również̇: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: http://www.pizzastation.pl w godzinach otwarcia sklepu.

 4. W Promocji mogą̨ uczestniczyć́ osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok zżycia i posiadają̨ pełną zdolność́ do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się̨ uczestnikami Promocji (dalej również̇: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Promocja polega na tym, że każdy klient, który złoży zamówienia na sumę co najmniej 250 zł brutto poprzez stronę www.pizzastation.pl w okresie trwania promocji otrzyma voucher o wartości 50 zł.

 2. Promocja trwa od 18.06.2018, do 15.08.2018.

 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów dostawy, jeżeli występują.

 4. Promocja łączy się z innymi promocjami i rabatami.

 5. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać́ z Promocji jeden raz.

 6. Voucher zostaną rozesłane do klientów drogą elektroniczną w terminie od 20.08.2018 do 30.08.2018

 7. Klient, który chce skorzystać z promocji zobowiązany zarejestrować się w sklepie internetowym pod adresem www.pizzastation.pl i zaakceptować regulamin, politykę prywatności oraz wyrazić zgody marketingowe.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́ drogą elektroniczną na adres: info@pizzastation.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: A&J Company s.c. ul. Obornicka 64 51-114 Wrocław

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14-dniowym następuje uznanie reklamacji złożonej przez konsumenta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym przez e-mail).

 5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: https://www.pizzastation.pl/regulaminy- promocji-i-konkursow oraz w Sklepach Stacjonarnych.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje Bedą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postepowania cywilnego.

 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.

 4. Klient składając zamówienie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, przesłania Vouchera, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykorzystywania oraz nieprzetwarzania danych osobowych Klienta w innych celach niż wskazanych w ust. 4 powyżej.

 6. Klient jest uprawniony w każdym czasie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Stanowi to jednak warunek konieczny do rejestracji konta na stronie internetowej Sprzedawcy.