{{msg.text}}

A&J COMPANY S.C.


Regulamin Sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady obsługi oraz korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pizzastation.pl

 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest A&J Company s.c. Andrzej Adamiczka Jakub Becella z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Obornickiej 64, 51-114 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8951796132, REGON: 932928261.

 3. Sklep internetowy oferuje do sprzedaży produkty spożywcze (pizza, sałatki, sosy itp.) oraz dostarczenie produktu poprzez kuriera do miejsca zamieszkania albo siedziby Klienta.

 4. Podstawę ustanowienia niniejszego Regulaminu stanowi art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Klientów Sklepu internetowego korzystających z usług systemu zamówień.

 6. Klienci Sklepu internetowego są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabronione jest dostarczanie i udostępnianie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.


  §2

  Definicje

  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

  2. Sprzedawca - A&J Company s.c. Andrzej Adamiczka Jakub Becella z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Obornickiej 64, 51-114 Wrocław, NIP: 8951796132, REGON: 932928261.

  3. Użytkownik Sklepu internetowego - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną przeglądająca produkty oferowane przez Sprzedawcę, która nie dokonała zamówienia.

  4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

  5. Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony pod adresami:

   1. https://www.pizzastation.pl/obornicka?menu=1&select=1

   2. https://www.pizzastation.pl/dembowskiego?menu=1&select=1

   3. https://www.pizzastation.pl/dlugoleka?menu=1&select=1


  6. Zamówienie – czynność prawna Klienta dokonywana w ramach Sklepu internetowego.

  7. Pliki cookies – pliki, w których zapisywane są krótkie informacje, służą poprawie komfortu użytkowania strony Sklepu internetowego, analizie ruchów na stronie Sklepu internetowego, a ponadto pozwalają zdiagnozować, które części serwisu są najbardziej popularne; nie zawierają one danych osobowych Klienta.

  8. Login – osobista nazwa użytkownika Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia produktu.

  9. Administrator danych osobowych – podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt. 7 RODO.

  10. Współadministratorzy danych osobowych – podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 RODO, będący Sprzedawcami.

  11. System płatności PayU S.A. – system, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty za dokonane zamówienie poprzez opcję PayU.

  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287).

  13. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145).

  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz.344).

  15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

  16. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1460),

  17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

§3

Dane kontaktowe ze Sklepem internetowym

Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:

 1. siedziba Sprzedawcy: ul. Obornicka 64, Wrocław, 51-114 Wrocław;

 2. inne adresy kontaktowe ze Sprzedawcą:

  1. ul. Edwarda Dembowskiego 63, 51-669 Wrocław; tel. kom. 501 754 874;

  2. ul. Wrocławska 53, Długołęka; tel. kom. 503 093 981;

 3. numer telefonu komórkowego Sprzedawcy: 501 754 770;

 4. adres e-mailowy Sprzedawcy: info@pizzastation.pl.


§4

Wymagania techniczne

Celem korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

 1. urządzenia (w szczególność: komputer, laptop, telefon) z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową.

 2. aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. włączonej obsługi plików cookies.


§5

Przeglądanie oferowanych produktów

Użytkownik Sklepu internetowego jest uprawniony bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie internetowym, w sposób nieodpłatny do przeglądania produktów Sprzedawcy związanych ze świadczonymi przez niego usługami.


§6

Rejestracja konta oraz logowanie w Sklepie internetowym

 1. Zakładanie przez Klienta osobistego konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wybranie opcji „Zaloguj” a następnie „nie masz konta?”, zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.

 2. W procesie rejestracji konta osobistego Klient wypełnia formularz zawierający jego imię i nazwisko, dane teleadresowe, aktualne konto poczty elektronicznej (e-mail), kontaktowy numer telefonu, a także hasło, pod którymi Klient będzie się logował na konto osobiste.

 3. Rejestracja konta osobistego na stronie Sklepu Internetowego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez logowania na zarejestrowane konto Klient jest obowiązany w trakcie procesu składania zamówienia do podania danych, o których mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, za wyjątkiem hasła wymaganego w procesie rejestracji konta.

 4. Założenie konta, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu odbywa się w sposób nieodpłatny.

 5. Logowanie się na stronie Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie loginu oraz hasła Klienta podanego podczas procesu zakładania konta.

 6. Klient ma możliwość wyrejestrowania w każdej chwili swojego konta założonego w Sklepie internetowym.

 7. W celu realizacji uprawnienia wynikającego z §6 ust. 6 Regulaminu Klient za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany w §3 pkt. c) wystosuje żądanie wyrejestrowania jego osobistego konta.

 8. Wyrejestrowanie osobistego konta Klienta nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia pojawienia się żądania, o którym mowa w §6 ust. 7 Regulaminu, na poczcie elektronicznej Sprzedawcy.


§7

Przyjęcie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na cenę wybranego produktu i dodanie go do koszyka, a następnie poprzez wybranie opcji „do kasy”.

 2. Po dokonaniu wyboru produktu i przejściu do ekranu zamówienia Klient uzupełnia swoje dane teleadresowe.

 3. W przypadku zalogowania się Klienta na stronie Sklepu Internetowego dane teleadresowe Klienta, o których mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, uzupełniają się automatycznie.

 4. W przypadku, gdy Klient nie dokonał uprzedniej rejestracji konta osobistego na stronie Sklepu Internetowego, Klient jest uprawniony do rejestracji konta na danym etapie zamówienia.

 5. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w §7 ust. 4 niniejszego regulaminu Klient wybiera opcję „Chcę założyć konto”, po czym ustanawia osobiste hasło do logowania.

 6. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta jest obowiązany do wystawienia faktury za dokonane przez Klienta zamówienie.

 7. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w §7 ust. 6 Regulaminu, Klient dokona wyboru opcji „chcę otrzymać fakturę”, a następnie wypełni dane niezbędne do wystawienia faktury.

 8. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §7 ust. 1 - §7 ust. 1 Regulaminu, Klient wskaże:

  1. sposób odbioru zamówienia (odbiór osobisty albo dostawa) oraz

  2. sposób płatności, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu.

 9. W celu przyjęcia zamówienia Klient dokona zaznaczenia checkbox:

  1. zapoznałem się i akceptuję regulaminem systemu, oraz

  2. Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności

 10. Klient jest uprawniony do dodawania komentarzy do zamówienia poprzez wybór opcji „dodaj komentarz”.


§8

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę zawierającą kartę zamówienia.

 2. Na stronie zawierającej kartę zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia oraz zostaje poinformowany o przybliżonym okresie oczekiwania na realizację zamówienia poprzez okienko „informacji o czasie”.

 3. Po wyświetleniu się informacji o okresie oczekiwania na realizację zamówienia na stronie zawierającej kartę zamówienia, o której mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, pojawi się informacja

  „Oczekuję na akceptację”, gdzie Klient jest uprawniony do zaakceptowania bądź odrzucenia zamówienia.

 4. W przypadku braku dokonania przez Klienta wyboru opcji „Akceptuj” bądź „Rezygnuj” w okresie 5 minut od wyświetlenia się informacji „Oczekuję na akceptację”, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu, zamówienie zostanie uznane jako zaakceptowane i przejdzie w stan

  „Przyjęte” w przypadku, gdy Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o którym mowa w §11 ust. 1 lit. a) albo §11 ust. 1 lit. b) Regulaminu.

 5. W przypadku braku dokonania przez Klienta wyboru opcji „Akceptuj” bądź „Rezygnuj” w okresie 5 minut od wyświetlenia się informacji „Oczekuję na akceptację”, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu, zamówienie przyjmie stan „Oczekuje na akceptację”, w przypadku, gdy Klient dokonał wyboru formy płatności, o którym mowa w §11 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

 6. Dokonanie przez Klienta wyboru opcji „Rezygnuj” powoduje anulowanie całości zamówienia złożonego przez Klienta.

 7. Dokonanie przez Klienta wyboru opcji „Akceptuj” powoduje oznaczenie zamówienia jako

  „Przyjęte” i stanowi początek realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. c) Regulaminu, warunkiem koniecznym do uzyskania przez zamówienie statusu

  „Przyjęte” jest prawidłowe uiszczenie przez Klienta opłaty przez portal PayU.

 9. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §8 ust. 7 Regulaminu do Klienta zostanie wysłany - na adres podany podczas składania zamówienia przez Klienta – e-mail zawierający link do karty zlecenia, pod którym Klient ma możliwość wglądu do wszystkich informacji dotyczących złożonego przez siebie zamówienia.

 10. Zastrzega się możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób odpowiadający treści dyspozycji Klienta w terminie określonym w karcie zlecenia. Termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili złożenia zamówienia przez Klienta i oznaczenia go w systemie jako

  „Przyjęte”.

 12. W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia przewyższającego kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), Sprzedawca może zobowiązać Klienta do dokonania zapłaty odpowiedniej zaliczki.

 13. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą albo częściową realizację zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

 14. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §8 ust. 13 Regulaminu, skutkujących wstrzymaniem przez Sprzedawcę realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub na adres e-mailowy podany podczas składania zamówienia przez Klienta.

 15. Klient może składać zamówienie codziennie w godzinach pracy poszczególnych lokali, z wyłączeniem następujących dni kalendarzowych: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia.

 16. Poza dniami kalendarzowymi wskazanymi w §8 ust. 15 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia składania przez potencjalnych Klientów zamówień w każdym czasie.


§9

Dokonywanie zmian oraz wycofanie zamówienia

 1. Klient jest uprawniony do wprowadzania zmian w złożonym przez siebie zamówieniu -do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „Zaakceptowane”.

 2. Klient jest uprawniony do wycofania złożonego przez siebie zamówienia do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „Oczekuje na akceptację”.

 3. Wycofanie zamówienia do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „Oczekuje na akceptację”, o którym mowa w §9 ust. 2 Regulaminu nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów związanych z wycofaniem zamówienia.

 4. W celu realizacji uprawnień określonych w §9 ust. 1 Regulaminu albo w §9 ust. 2 Regulaminu, Klient dokona wyboru opcji „Rezygnuję” przy stanie zamówienia

  „Oczekuje na akceptację”. W przypadku braku dokonania przez Klienta jakiejkolwiek czynności zamówienie ulegnie anulowaniu w terminie 24 godzin.

 5. Po otrzymaniu przez zamówienie statusu „Zaakceptowane” Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na charakter przedmiotu świadczenia, zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta.


§10

Ceny produktów

 1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 2. Cena zamieszczona w Sklepie Internetowym przy każdym produkcie wiąże od chwili złożenia przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem §10 ust. 4 Regulaminu.

 3. Ceny zawierające oczywiste błędy edytorskie nie wiążą Sprzedawcy oraz Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany zamieszczonych w Sklepie Internetowym cen oferowanych produktów na przyszłość; nie dotyczy to zamówień dokonanych uprzednio przez Klientów.

 5. Przepis §10 ust. 4 Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień dokonanych uprzednio przez Klientów.

 6. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności, o której mowa w §11ust.1 lit. a) Regulaminu albo §11ust.1 lit. b) Regulaminu albo §11ust.1 lit. c) Regulaminu do zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy zamówienia, które zostaną automatycznie uwzględnione przy składaniu zamówienia przez Klienta.

 7. Jeżeli z powodu błędu systemu zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, a do zamówienia złożonego przez Klienta dokonującego wyboru formy płatności, o której mowa w §11ust.1 lit. a) Regulaminu albo §11ust.1 lit. b) Regulaminu albo §11ust.1 lit. c) Regulaminu nie zostanie doliczona opłata za dostawę, która w normalnych warunkach zostałaby naliczona, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub pod adresem e-mailowym podanym przez Klienta podczas składania zamówienia celem poinformowania Klienta o konieczności doliczenia opłaty za dostawę oraz potwierdzenia realizacji zamówienia.


§11

Dokonywanie płatności przez Klienta

 1. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje płatności poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1. gotówka,

  2. karta,

  3. internetowo PayU – płatność on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU

   – jeżeli jest dostępna w danej lokalizacji.

 2. Płatność gotówką, o której mowa w §11 ust. 1 lit. a) Regulaminu jest możliwa przy odbiorze przez Klienta produktu od kuriera bądź przedstawiciela Sprzedawcy lub w przypadku odbioru osobistego produktu przez Klienta pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 pkt 2 Regulaminu.

 3. Płatność kartą, o której mowa w §11 ust. 1 lit. b) Regulaminu jest możliwa przy odbiorze przez Klienta produktu od kuriera bądź przedstawiciela Sprzedawcy lub w przypadku odbioru osobistego produktu przez Klienta pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 pkt 2 Regulaminu.

 4. Płatność internetowo PayU, o której mowa w §11 ust. 1 lit. a) Regulaminu jest możliwa wyłącznie w trakcie składania przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego i następuje z chwilą dokonania przez Klienta zamówienia za pośrednictwem systemu płatności PayU - jeżeli ta forma płatności jest dostępna w Sklepie Internetowym.


§12

Potwierdzenie dokonania zapłaty

 1. Tytułem potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta za oferowany produkt Sprzedawca do każdego zamówienia dołączy paragon bądź fakturę stanowiące dowód zakupu i potwierdzające realizację zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu pod następującymi warunkami spełnionymi łącznie:

  1. Klient jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

  2. Klient poinformuje Sprzedawcę przed realizacją zamówienia, że chce otrzymać fakturę na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

  3. Klient poda dane do faktury imię, nazwisko, adres pozwalające zidentyfikować klienta.

 3. Klient jest obowiązany do zachowania dowodu zakupu na wypadek zgłaszania ewentualnych reklamacji do zamówienia zrealizowanego przez Sprzedawcę.


§13

Akcje promocyjne

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych dotyczących oferowanych produktów, a także do dokonywania zmian w akcjach promocyjnych.

 2. Akcje promocyjne, o których mowa w §13 ust. 1 Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia o nich informacji w Sklepie Internetowym do czasu ich odwołania, chyba że z treści danej akcji promocyjnej wynika inaczej.


§14

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku odbioru produktu od kuriera bądź od przedstawiciela Sprzedawcy albo w przypadku odbioru osobistego przez Klienta produktu pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 ust. 2 Regulaminu, Klient zbada w chwili doręczenia mu towaru czy jest on zgodny z dokonanym zamówieniem.

 2. Klient może składać reklamacje:

  1. pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu bądź w § 3 ust. 2 Regulaminu - w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia doręczenia produktu Klientowi.

  2. drogą elektroniczną – na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu - w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia produktu Klientowi.

 3. W piśmie reklamacyjnym Klient powinien wskazać:

  1. opis wady fizycznej (tj. dlaczego towar nie odpowiada w ocenie klienta złożonemu zamówieniu),

  2. data oraz godzina dokonanego zamówienia oraz numer zamówienia z karty zamówienia,

  3. swoje dane kontaktowe,

  4. sposób naprawienia wady fizycznej (tj. czy Klient domaga się wymiany produkty na nowy, obniżenia ceny produktu czy odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconej ceny).

 4. Klient jest obowiązany wraz z pismem reklamacyjnym, o którym mowa w §14 ust. 3 Regulaminu dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu. Zdjęcie może być dostarczone na adres podany w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych licząc:

  1. w przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany w §14 ust. 2 lit. a) Regulaminu – od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego Sprzedawcy pod adres wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu bądź w § 3 ust. 2 Regulaminu.

  2. w przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany w §14 ust. 2 lit. b) Regulaminu – od dnia pojawienia się informacji o reklamacji na poczcie elektronicznej Sprzedawcy.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie wskazanym w §14 ust. 4 Regulaminu, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację Klienta.

 7. Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na reklamację w sposób odpowiadający złożeniu pisma reklamacyjnego przez Klienta.


§15

Ochrona danych osobowych Klienta

 1. Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta podczas składania zamówienia jest dobrowolne. Stanowi to jednak warunek konieczny do rejestracji konta na stronie Sklepu internetowego.

 3. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie za pomocą środków technicznych i organizacyjnych celem zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed ich utratą, uszkodzeniem oraz zniszczeniem.

 4. Dane osobowe Klienta są kodowane za pośrednictwem certyfikatu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto podlegają one zabezpieczeniu przed ingerencję osób trzecich w dane osobowe Klienta za pośrednictwem bezpiecznych certyfikatów https://.

 5. Zalecane jest korzystanie przez Klienta z systemu firewall. System ten służy m.in. zapobieganiu wypływowi danych osobowych Klienta z sieci lokalnej na zewnątrz, filtrowaniu połączeń wchodzących oraz wychodzących, a także odmowie dostępu tych z żądań, które zostały uznane za niebezpieczne.

 6. Szczegółowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, w zakresie nie uregulowanym w §15 ust. 1 - §15 ust. 5 Regulaminu zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


§16

Procedura rozpatrywania sporów

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe z tytułu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez Sprzedawcę będą wstępnie rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji.

 2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia przystąpienia przez Sprzedawcę oraz Klienta do negocjacji, o których mowa w §16 ust. 1 Regulaminu, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.


§17

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie danego produktu.

 3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, prezentacji, danych osobowych lub zauważonych nieprawidłowości należy kierować:

  1. pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu bądź w § 3 ust. 2 Regulaminu,

  2. drogą elektroniczną – na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 4. Zdjęcia produktów oraz znaki słowno-graficzne, w tym loga oraz banery zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią własność Sprzedawcy. Zabrania się ich wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie wpływającym na realizację postanowień tego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany nie obejmują zamówień dokonanych uprzednio przez Klienta, a jeszcze nie zrealizowanych.

 6. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01/10/2020


Załącznik 1 do Regulaminu


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem skorzystania z usług dostępnych w systemie teleinformatycznym na stronach Pizzastation, w tym dokonania i realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta swoich danych osobowych.


 1. Andrzej Adamiczka, oraz

 2. Jakub Becella,

I

[Współadministratorzy danych]

- wspólnicy Spółki Cywilnej A&J Company z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 64,

NIP 8951796132, REGON 932928261

są Współadministratorami danych osobowych Klientów


Z Współadministratorami danych można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu,

 2. pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w §3 ust. 4 Regulaminu,


II

[Cele przetwarzania,

podstawa prawna przetwarzania, okres przetwarzania danych osobowych]


 1. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów w następujących celach:

  1. dane osobowe Klienta w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, konta poczty elektronicznej (e-mail), kontaktowego numeru telefonu, hasła, pod którymi Klient będzie się logował na konto osobiste na stronie Sklepu Internetowego. – w celu realizacji umowy zawartej z Klientami na realizację zamówionej przez Klienta usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji przez Sprzedawcę zamówionej przez Klienta usługi;

  2. dane osobowe Klienta związane z płatnościami elektronicznymi zawartymi w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi Współadministratorów, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;

  3. dane osobowe obejmujące NIP klienta – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

  4. dane osobowe Klienta w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, konta poczty elektronicznej (e-mail), kontaktowego numeru telefonu, hasła, pod którymi Klient będzie się logował na konto osobiste - w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 3 lat licząc od daty zrealizowania przez Współadministratorów określonej usługi na rzecz Klienta, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.

  5. inne dane osobowe klienta podane podczas rejestracji konta na stronie Sklepu internetowego –w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, Współadministratorzy zwrócą się o odświeżenie zgody po upływie 3 lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę lub złoży sprzeciw.

 2. Ponadto, w zakresie obejmującym zgodę Klienta na przetwarzania danych osobowych Klienta w celach marketingowych, Współadministratorzy dokonują profilowania na podstawie podanych przez Klienta danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowują dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach Współadministratorów kierowanych do Klienta (podstawa prawna art. 6 ust. 1

lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu Współadministratorzy mogą kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla Współadministratorów, jak i dla osób, których dane dotyczą, ponieważ w ten sposób Współadministratorzy ograniczają kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a zamiast tego kierują informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.


III

[Ujawnianie danych osobowych Klientów]


 1. Współadministratorzy nie udostępniają danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

  1. organów państwowych, wobec których Współadministratorzy są zobowiązani do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;

  2. banków, w których Współadministratorzy posiadają rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;

  3. podmiotów dostarczających terminal płatniczy;

  4. podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze; e)operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

 2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Współadministratorami na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Współadministratorów, w szczególności w zakresie obsługi IT, hostingu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, księgowości, obsługi prawnej lub doradczej, obsługi marketingowej i PR.


IV

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]


 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. dostępu – uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (podstawa prawna: art. 15 RODO);

  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Współadministratorzy mogą nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych (podstawa prawna: art. 15 ust. 3 RODO);

  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Współadministratorzy nie mają już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: art. 18 RODO), gdy:

   o) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych,

   o) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

   o) Współadministratorzy nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   o) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Współadministratorom, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (podstawa prawna: art. 20 RODO);

  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Współadministratorów, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Współadministratorzy dokonują oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Współadministratorów, Współadministratorzy będą zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (podstawa prawna: art. 21 RODO).

  8. do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.


 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Klient powinien skontaktować się z Współadministratorami pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w §3 ust. 4 Regulaminu i poinformować ich, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


  V

  [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]


  Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.


VI

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej]


Współadministratorzy nie będą przekazywali danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


VII

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany


 1. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 3) RODO.

 2. Przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych Klientów będzie polegało na pobieraniu, przechowywaniu, przeglądaniu, adaptowaniu, dopasowywaniu, a także do ich usuwania oraz niszczenia.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą udostępniane osobom trzecim.

 4. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo wglądu oraz zwrócenia się do Współadministratorów o wskazanie kategorii przetwarzanych w sposób zautomatyzowany danych osobowych, a także żądanie sprostowania omyłek oraz usunięcia nieprawidłowości.


VIII

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

 2. art. 10 i n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 351, z późn. zm.);

 3. art. 4 i n., art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 900, z późn zm.);

 4. art. 9, art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1387, z późn. zm);

 5. art. 5 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 106, z późn. zm.);

 6. art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zgoda marketingowa


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez


A&J Company s.c. Andrzej Adamiczka Jakub Becella z siedzibą we Wrocławiu


podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach marketingowych, w tym na dostosowywanie kierowanych do mnie informacji marketingowych na podstawie podanych przeze mnie informacji.


Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Oświadczam, że zapoznałam się z przysługującymi mi prawami z tytułu wyrażenia zgody do przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.


Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść


...............................................................................

(podpis Klienta)